Grundejerforeningen Kildehøj

Grundejerforeningen Kildehøj

 
 • Lokalplan, vedtægter & fællesregler
 •  

  Fællesregler

  § 1
  Formålet med fællesreglerne er at fremme og opretholde de bedst mulige forhold for grundejerne som helhed og i størst mulig udstrækning at bevare stedets naturlige og landskabelige karakter.
  § 2
  Deklarationer.
  Fællesreglerne hviler på følgende deklarationer, som er tinglyst på "Kildehøj" 29. januar 1952 ang. færdsels-, bade- og opholdsret. 29. januar 1952 ang. bebyggelses - og benyttelsesindskrænkninger. Med hensyn til deklarationer, som er tinglyst på de enkelte grunde, er de pågældende ejere i øvrigt hver for sig ansvarlige.
  § 3
  Påtaleret.
  Den i pkt. 2 omtalte påtaleret tilhører grundejerforeningen og forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse i henhold til fællesreglerne. Bestyrelsens beslutning i de enkelte tilfælde er i almindelig­hed afgørende, men kan i givet fald indankes for foreningens generalforsamling.
  § 4
  Bebyggelse.
  Ifølge ovennævnte deklaration skal enhver bebyggelse godkendes af foreningen. For hele bygninger eller større tilbygninger skal der fremlægges tegninger, før byggeriet udføres. Bebyggelsen sker i øvrigt med hensyn til udførelse og placering på den enkelte grundejers ansvar over for myndighederne. Byggeperioden må maksimalt vare et år fra starttidspunktet. Dette gælder såvel for om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse. Anmærkning: Formålet med denne bestemmelse er at udelukke byggeri, som ved udseende eller beliggenhed med rimelighed kan siges at være til unødig gene for andre. Når dette ikke er tilfældet, skal den enkelte grundejer være så frit stillet om muligt.
  § 5
  Beplantning.
  Det henstilles, at man ved beplantning af grundene tager helheden i betragtning og søger at medvirke til at give stedet et tiltalende naturpræg. Den enkelte grundejer må i øvrigt beplante sin grund efter ønske, dog med følgende begrænsning: Der må ikke findes høje, sammenhængende beplantninger, f.eks. hegn af poppel eller lignende, som i væsentlig grad kan ødelægge andres udsigt. Undtaget herfra er enkelte fritstående træer og små trægrupper.
  § 6
  Ryddelighed.
  Fremmedelementer, der ikke henhører under sommerhusbeboelsens almene anvendelse, må ikke henstilles på grunden i henhold til vedtægterne §2 og §3.

  Ved fremmedelementer forstås motorkøretøjer og campingvogne uden nummerplader, både (joller undtaget) samt bygningsmaterialer og maskiner.

  Campingvogne og både på trailer kan henstilles på grunden, hvis det af foreningens bestyrelse skønnes, at disse ikke er til gene for almenpræget og naboer.

  Ved almen ryddelighed forstås, at man drager omsorg for at byggeaffald og ubrugte materialer, møbler og inventar fra ombygning, haveaffald mm. fjernes fra grunden inden for rimelig tid.
  § 7
  Veje.
  Vejene vedligeholdes med sten og grus af foreningen i en standard beregnet for almen brug i sommerhusbebyggelse. Beskadigelser skal retableres af den enkelte grundejer, såfremt der kan henvises til, at beskadigelserne er forårsaget af tung kørsel til vedkommendes egen parcel. Den enkelte grundejer skal være behjælpelig med at vedligeholde vejen ud for egen parcel, holde græs og ukrudt nede og beskære træer og hække, som er til gene for færdselen. Den farbare vejbredde er udlagt til 5 meter.
  § 8
  Kørsel.
  Kørsel med tung trafik skal undgås i videst muligt omfang, og kørsel med motorkøretøjer og cykler skal foregå langsomt med max. 20 km/tim., dels for at bevare vejenes tilstand og minimere støv og støj, men også af hensyn til faren for påkørsel.

  Motorkøretøjer skal parkeres på egen grund, og der skal lovmæssigt være 2 parkeringspladser på hver grund. Der skal være uhindret adgang for udrykningskøretøjer og dagrenovation.
  § 9
  Strandarealet.
  Strandarealet tilhører grundejerne i fællesskab og skal bevares som et stykke fri natur med passende bevoksning af træer samt fælles bålplads. Al uvedkommende motorkørsel samt parkering er forbudt. Arealet henligger som et rekreativt område i henhold til fredningsbestemmelser samt miljøloven. Grundejerforeningen sørger for renholdelse af arealet samt vedligeholdelse af beplantning og græsarealer.
  § 10
  Affald.
  Frederiksværk kommune sørger for bortkørsel af husholdningsaffald. Bortkørsel af stort affald samt haveaffald besørges af grundejerne selv. Beskæring af buske og træer, kan i mindre omfang henlægges på bålpladsen. Afbrænding af bål er ifølge Halsnæs kommune kun tilladt Skt. Hans aften. Det er derfor kun tilladt at lægge haveaffald på bålpladsen i forårsperioden frem til Skt. Hans.
  § 11
  Almindelige bestemmelser vedrørende ro og orden.
  Det betragtes som en selvfølge, at enhver viser hensyn og inden for rimelighedens grænser undgår at genere de omkringboende.

  I perioden 1. april - 31. oktober er brug af motordrevne haveredskaber tilladt i følgende tidsrum:

  Hverdagekl. 9.00 - 12.00 og 14.00 - 19.00
  Lørdagekl. 9.00 - 12.00 og 14.00 - 17.00
  Søn- og Helligdagekl. 10.00 - 13.00

  Hunde og katte skal holdes inde på egen grund. På veje og fællesarealer skal hunde føres i snor, i henhold til politivedtægten.

  Vedtaget på foreningens generalforsamling d. 20. februar 1957
  Ændringer vedtaget i:
  maj 1988,
  30. maj 1999,
  28. maj 2000,
  20. maj 2001


  Vedtægter

  § 1
  Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kildehøj"
  Foreningens hjemsted er Store Havelse, Ølsted, Halsnæs kommune
  § 2
  Foreningens formål er at varetage og fremme medlemmernes interesser og løse opgaver til fælles gavn for medlemmerne i forbindelse med deres grund og ejendom på udstykningen fra matrikel nr. 12 St. Havelse by, Ølsted sogn, herunder fastlægge og bestyre nærmere regler for udstykningen Kildehøj bl.a. vedrørende bebyggelse, beplantning og benyttelse af grundene.
  § 3
  Ret og pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af parceller, der til dato er udstykket fra ovennævnte matrikel nr. 12 St. Havelse by, Ølsted sogn. I overensstemmelse med de på udstykningen tinglyste deklarationer fastslås det hermed, at parcellerne for stedse skal have karakter af strand-og havegrunde, og at disse som hovedregel ikke må benyttes til helårsbeboelse- jvf. loven om helårs benyttelse af sommerhuse. Stationære bade/svømmebassiner må ikke opføres. Ved optagelse i foreningen betales der kontingent af hvert matrikel nr. undtaget sammenlagte grunde med een beboelse. Medlemmerne er pligtige til at meddele bestyrelsen om salg eller fraflytning senest 14 dage efter.
  § 4
  Kontingentet til grundejerforeningen opkræves af Halsnæs kommune i forbindelse med ejendomsskatten. Rettidig indbetaling fastsættes af Halsnæs kommune. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
  § 5
  Til at varetage foreningens formål og interesser vælges på den ordinære generalforsamling, der afholdes senest 30. juni, en bestyrelse på 5 medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og en repræsentant. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelse og revisorer vælges for 2 år af gangen. Det ene år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor, det næste år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. Formand og næstformand kan ikke afgå samtidig. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan genvælges. Suppleanter vælges hvert år.
  § 6
  Foreningens korrespondance opbevares i foreningens arkiv, som opbevares hos et bestyrelsesmedlem. Der skal tages kopi af alle fremsendte skrivelser. Foreningen repræsenteres af den samlede bestyrelse, hvis underskrift forpligter foreningen overfor tredjemand.
  § 7
  Foreningens midler indsættes - udover et beløb på kr.500,- til løbende udgifter i kassererens værge - på foreningens bank eller girokonto. Indestående kan kun hæves af formand eller kasserer. Regnskabsåret løber fra 1.januar til 31.december. Bestyrelsen er ulønnet, og afholder møde, som formanden finder det nødvendigt, eller på opfordring af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol, og kassereren skal føre foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisninger. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og bøger.
  § 8
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages skriftlig varsel. Indkaldelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside (www.gfkildehoj.dk) og udsendes pr. mail til de medlemmer i grundejerforeningen, som har en mailadresse. De øvrige vil stadig modtage indkaldelsen pr. brev. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflerhed. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, såfremt et flertal ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet. Et medlem kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere af et andet medlem ved fuldmagt. Intet medlem kan dog stille med mere end een fuldmagt. Medlemmer, der i fællesskab ejer een parcel, og medlemmer, der ejer flere parceller, råder kun over een stemme.
  § 9
  Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og deraf mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer derfor. Er der på en generalforsamling, hvor forslag om vedtægtsændringer er fremsat, ikke mødt halvdelen af foreningens medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 21 dage med 14 dages skriftlig varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslaget herefter vedtages med simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.
  § 10
  I sager af særlig vigtighed, hvori der pålægges medlemmer byrder udover det på generalforsamlingen vedtagne, skal der foretages urafstemning blandt medlemmerne. For vedtagelse af sådanne sager kræves tre fjerdedeles majoritet. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremsættelse af kontingent for det følgende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
  7. Eventuelt

  Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det for- nødent, samt når mindst 10 medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter anmod- ning herom med angivelse af: hvad der ønskes behandlet. Når sådan begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger fra begæringens dato. Ved indvarsling meddeles dagsorden.

  Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling i København d.13.marts 1952


  Ændringer vedtaget: maj 1988, 30. maj 1999, 28. maj 2000, 20. maj 2001, 29 maj 2011.


  Lokalplan

  Lokalplan kan hentes her